Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 1.

Een huishoudelijk reglement wordt door de leden vastgesteld. Veranderingen en wijzigingen worden ook ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd.

Artikel 2.

Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en de statuten.

Artikel 3.

Het boekjaar loopt van januari tot en met december

Artikel 4.

Leden die door woord of daad een geregelde gang van zaken van de vereniging bemoeilijken, haar goede naam in gevaar brengen of op enige andere wijze de vereniging benadelen, kunnen door het bestuur worden ontzet.

Artikel 4.1.

Alvorens tot ontzetting kan worden overgegaan, dient het bestuur daartoe te bestuursvergadering een bespreking aan vooraf laten gaan en het bestuur is hierbij verplicht volgens de geldige statuten te handelen.

Artikel 5.

Ereleden zijn personen die door buitengewone verdiensten worden voorgedragen als erelid. Dit zal altijd in overleg met het bestuur geschieden en ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd worden. Aan het erelidmaatschap zijn geen verplichtingen verbonden en men kan er ook geen verplichtingen aan ontlenen.

Artikel 6.

Elk lid kan ten alle tijden de statuten en het huishoudelijk reglement inzien. Het bestuur is verplicht tijdens de algemene ledenvergadering de statuten en het huishoudelijk reglement bij zich te hebben.

Artikel 7.

De contributie wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Meldt een lid zich in de loop van het jaar aan,  dan dient het gehele bedrag aan contributie te worden betaald, tenzij de aanmelding na 1 september plaats vindt, dan dient de helft van de contributie betaald te worden.

 

Artikel 8.

De kascommissie bestaat uit twee stemgerechtigde leden plus een reserve-lid die in de jaarvergadering worden benoemd.

Artikel 8.1.

De kascommissieleden treden af, volgens een door het bestuur vast te stellen rooster.

Artikel 8.2.

De kascommissie zal een woordvoeder aanwijzen die op de jaarvergadering de bevindingen van de kascommissie bekend zal maken.

Artikel 9.

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur. Deze is belast met het openen, leiden en sluiten van de vergaderingen en kan het woord geven en ontnemen. Iemand die zich daartegen verzet of op een anderen wijze de orde verstoord, kan de voorzitter hem het bijwonen van de vergadering ontzeggen. De voorzitter bekrachtigt de verschillende besluiten met zijn/haar handtekening. De voorzitter is verplicht de vereniging in te lichten omtrent het doel en de werkwijze van de vereniging. De voorzitter is woordvoerder en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.

Artikel 10.

De secretaris is belast met de zorg voor de correspondentie en verdere administratie, waarvan hij/zij een afschrift dient te houden. Hij/zij draagt zorg voor de aanwezigheid van de presentielijst en een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement tijdens de jaarvergadering.

Artikel 11.

De penningmeester is belast met doen van alle betalingen. Hij/zij dient altijd afschrift van de betalingen te houden. Hij/zij heeft tevens volmacht van het voltallige bestuur betalingen te verrichten zonder overleg die de grens van € 225,00 niet overschrijden.

Artikel 12.

De werkzaamheden welke niet worden vernoemd, worden door de bestuursleden onderling geregeld.

Artikel 13.

Bij rechten en plichten die niet in de statuten of in dit huishoudelijk reglement staan vermeld, beslist het bestuur.